Standard č. 4 - INFORMOVANOST O VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc informuje dítě, jeho rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte a další osoby dítěti příbuzné nebo blízké srozumitelným způsobem o poskytování sociálně-právní ochrany ze strany zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, zejména o průběhu pobytu dítěte v zařízení, právech a povinnostech umístěných dětí, zaměstnanců a ředitele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Zákonným zástupcům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte jsou při příjmu
(i v průběhu pobytu) sděleny všechny potřebné informace k pobytu, jsou jim předány písemnosti: výpis z vnitřního řádu, kde jsou uvedeny všechny potřebné informace z Vnitřního řádu Klokánku týkající se péče o dítě a provozu zařízení (Návštěvní řád, vycházky dětí, přechodné pobyty, Stížnostní řád, kontakty, úhrada nákladů za poskytování ochrany a pomoci dítěti v zařízení. Plné znění Vnitřního řádu, Návštěvní řád, Stížnostní řád jsou k dispozici na přístupném místě v zařízení (nástěnka, návštěvní místnost), které na požádání žadateli vytiskneme pro osobní potřebu.

Jestliže se zákonný zástupce nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte umístění dítěte do Klokánku osobně neúčastní, jsou mu veškeré uvedené písemnosti předány prostřednictvím OSPOD nebo jsou mu zaslány do místa faktického bydliště, případně osobně na dojednaném setkání.

Sociální pracovnice nebo ředitelka při příjmu dítěte, dle věku a zdravotních a rozumových schopností, seznámení dítě s vnitřním řádem Klokánku, s pravidly pro děti, s vyřizováním stížností, je dítěti poskytnuta informace, jak zařízení nakládá s jeho osobními údaji.

Následně jsou dítěti předány písemnosti: Vnitřní řád Klokánku – výpis z vnitřního řádu, kde jsou uvedeny všechny potřebné informace z Vnitřního řádu Klokánku týkající se péče o dítě a provozu zařízení, Pravidla pro děti, Pravidla pro malé děti kreslenou formou, Práva dítěte kreslenou formou, vyřizování stížností kreslenou formou, Stížnostní řád pro starší děti nad 15 let, písemná informace o nakládání s osobními údaji dítěte (takové dětské GDPR).  Veškeré písemnosti jsou pro dítě průvodcem při jeho pobytu v Klokánku. Ředitelka, sociální pracovník, teta/strýc opakovaně, po celou dobu pobytu dítěti vše vysvětlují a zodpovídají dotazy.

Písemnosti dítě obdrží ve dvojím vyhotovení, pro osobní potřebu a podepsání. Podepsané písemnosti jsou součástí spisové dokumentace dítěte. 

Všeobecné informace lze podávat i dopředu nebo jsou k přečtení na webových stránkách. 

Každé dítě má právo na informace o jeho situaci. Dětem se snažíme vytvořit bezpečné prostředí a doprovázet je v průběhu pobytu.

Vyvarujme se těchto situací, při nichž mohou být práva dítěte nebo rodičů porušována:

 • Dítě neinformujeme o jeho situaci.
 • Dítěti zapíráme informace kolem jeho situace.
 • Rodič nedostane informace o dítěti, když o ně požádá (výj.: na pokyn soudu či PČR nejsou sděleny informace ohrožující dítě).
 • Rodič nemá možnost vyjádřit se ke vzdělávání dítěte.
 • Zastrašujeme – vyhrožujeme něčím, abychom dosáhli potřebného chování rodiče.
 • Rodičům je bezdůvodně znemožňován kontakt s dítětem.

 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem pravidla a postupy jím vytvořené za účelem naplnění těchto standardů kvality sociálně-právní ochrany.

ZDVOP Klokánek Teplice informuje o své činnosti a způsobu péče o děti prostřednictvím elektronických i tištěných médií:

4.1Elektronická média:

 • O zřizovateli Klokánků, Fondu ohrožených dětí, jeho historii, poslání, aktuálních poměrech lze získat informace na webové stránce: www.fod.cz.
 • O činnosti ZDVOP Klokánek Teplice, jeho historii, způsobech činnosti, fotodokumentaci, pomáhajících institucí, právnických a fyzických osob
 • Standardy kvality 
 • Kontakty na zařízení www.klokanekteplice.cz
 • O denním životě, významnějších událostech a úspěších dětí a zaměstnanců Klokánku informuje ZDVOP Klokánek Teplice své příznivce na facebookovém profilu: KlokanekTepliceFOD.

4.2Tištěná média:

 • Informační letáky – jsou pro zájemce k dispozici na odděleních SPOD nejbližších obcí s rozšířenou působností, také v ordinacích dětských lékařů, v pedagogicko-psychologických poradnách, ve školských i předškolních zařízeních, v nízkoprahových zařízeních 

4.3Další možnosti získávání informací:

 • telefonický dotaz
 • osobní rozhovor s ředitelkou nebo sociální pracovnicí v zařízení
 • den otevřených dveří
 • media

Zařízení poskytuje „zájemci“ o pobyt v zařízení informace o provozu a péči takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby byly pro něj srozumitelné.

Veškeré poskytované informace jsou v souladu s ochranou osobních údajů (GDPR).

Jestliže se do zařízení dostaví pro informace nezl. dítě, tyto vždy podáváme s ohledem na věk, zdravotní a rozumové schopnosti dítěte, snažíme se „rozpoznat problém“, nabízíme mu pomoc, zprostředkování s OSPOD.

Číslo pohotovostního telefonu 724 567 561 je veřejně přístupné a objevuje se na všech   informačních materiálech zařízení. Pohotovostní telefon je k dispozici 24 hodin denně u sociální pracovnice nebo ředitelky zařízení. Telefonní číslo je především určeno pro okamžitou pomoc a pro příjem nových dětí.