4a)

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc informuje dítě, jeho rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte a další osoby dítěti příbuzné nebo blízké srozumitelným způsobem o poskytování sociálně-právní ochrany ze strany zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, zejména o průběhu pobytu dítěte v zařízení, právech a povinnostech umístěných dětí, zaměstnanců a ředitele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

O poskytování sociálně-právní ochrany jsou děti a rodiče informováni ihned při předávání dítěte a to prostřednictvím „Informačního letáku“, mají možnost se seznámit s volně dostupným „návštěvním řádem“ –  a také ve formuláři „Informace pro rodiče“. Jestliže rodiče nejsou při příjmu dítěte přítomni (dítě je přivezeno OSPODem nebo zaměstnanci soudu), formuláře jsou rodičům předány při nejbližší možné příležitosti ve ZDVOP, ev. o spolupráci při předání informací požádáme OSPOD.

·         Přiměřeně věku jsou o poskytování SPO ve ZDVOP informováni také děti a to ve formulářích „pravidla pro dětí 0-6 let, 6-12 let a 12-18 let.

·         Informovanost o převzetí citovaných podkladů stvrzují rodiče i děti do formuláře:  Potvrzení o převzetí pravidel.

Po přijetí dítěte, přiměřeně věku a situaci, vysvětluje dítěti pravidla režimu v Klokánku a možnostech dítěte v Klokánku dítěti sociální pracovník a také  teta, která má dítě na starost. Oba dítěti vysvětlují vše spojené s jeho pobytem v zařízení, jsou mu oporou a plně k dispozici.

Každé dítě má právo na informace o jeho situaci. Dětem se snažíme vytvořit bezpečné prostředí a doprovázet je v průběhu pobytu (říkat dětem pravdu, nejsme viníky situace, prožívat emoce  s dětmi, …).

Vyvarujme se situací, při nichž mohou být práva dítěte nebo rodičů porušována!