Klokánek v Teplicích je Zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jehož zřizovatelem je zapsaný spolek Fond ohrožených dětí, s působností od r. 1990. FOD byl založen na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem, s působností na celém území České republiky.

Poslání a cíle FOD:

  1. Zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek
  2. Provoz krizové linky pro matky, které tají těhotenství
  3. Osvěta
  4. Snaha o zlepšení legislativy i praxe na úseku ochrany dětí

Cílová skupina:

1.      Děti 0 – 18 let věku

2.      Rodiny s dětmi

V souladu s posláním a cíli FOD pracuje s cílovou skupinou také Klokánek
v Teplicích.

 

Poslání a cíle ZDVOP Klokánek Teplice:

 

1.      Provoz ZDVOP Klokánek Teplice

2.      Zajištění kontaktu dítěte s biologickou rodinou

3.      Spolupráce při vytváření podmínek pro návrat dítěte do biologické rodiny

4.      Spolupráce s OSPOD a KÚ při zajišťování přechodu dítěte do NRP.

Cílová skupina:

1.      Děti 0 – 18 let věku

2.      Rodiny s dětmi

 

 

Zásady činnosti ZDVOP Klokánek Teplice:

·         dodržování práv dětí ,

·         poskytování nepřetržité péče co nejvíce podobné péči rodinné,

·         multidisciplinární přístup (spolupráce s odborníky a jinými organizacemi),

·         individuální přístup k dětem (vychází z individuálních potřeb každého dítěte),

·         respektování volby dítěte (nabídka více možností řešení, dítě má vždy možnost rozhodnout se),

·         podpora rozvoje samostatnosti a posilování sociálního začleňování,

·         komplexnost (péče poskytovaná dítěti a jeho rodině, případně dalším zúčastněným osobám)

 Klokánek nabízí přechodnou péči rodinného typu dětem ve věku 0 – 18 let, z celé republiky, které z vážných důvodů nemohou zůstat ve své rodině a kterým jsme schopni zajistit uspokojení základních životních potřeb. Během pobytu je o děti pečováno do doby, dokud se nemohou vrátit zpět domů nebo do rodiny náhradní, případně do jiného zařízení dlouhodobé péče.

„Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytují ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotních služeb a v psychologické a jiné obdobné nutné péči.“ (dle zákona SPOD)

Neposkytujeme péči dětem, které potřebují nepřetržitý lékařský dohled, jelikož Klokánek není zdravotnickým zařízením.

Provoz zařízení je nepřetržitý.

Klokánek v Teplicích má kapacitu 20 dětí, které jsou ubytovány vždy po čtyřech, v pěti bytech klokánku. Vždy se snažíme zajistit společné ubytování sourozenců!!!
O děti v bytě pečuje celodenně teta, případně strýc, tito pracovníci se u dětí střídají vždy po týdnu nepřetržité péče, ev. o děti pečuje teta stálá. Teta nebo strýc v bytě i přespávají. Vykonávají tak nad dětmi soustavný dohled a dítě má vždy zajištěnu přítomnost blízkého, dospělého člověka 24 hodin denně.

O děti teta nebo strýc pečují po všech stánkách – nakupují, vaří, hrají si s dětmi, připravují se s nimi do školy, spolupracují se školami a se zdravotníky, starají se o domácnost, plánují volnočasové aktivity apod. Pokud je to možné, snažíme se zachovat stávajícího lékaře dítěte i jeho školní prostředí. Pokud to vzdálenost neumožní, děti u nás navštěvují školu co nejbližší ZDVOP Klokánek. Spolupracující lékařkou je MUDr. Eva Kuličová, která nám pomáhá dát do pořádku i ev. nesplněné preventivní prohlídky či očkování dětí. O děti se starají také dvě denní tety, které děti doprovází do škol či školek a také je zde vyzvedávají. Starší děti dochází do školy samostatně. S dětmi pracují také sociální pracovníci, kteří jsou také nápomocni rodinám při vytváření podmínek pro návrat dětí do rodiny. Dle potřeb s dětmi pracují i další odborní pracovníci (externí psycholožka Mgr. Eva Petrová, logopedka, dětský psychiatr aj.).

Při péči o děti vždy dodržujeme práva dětí, snažíme se, aby se u nás děti cítily co nejlépe až do doby, než se mohou vrátit zpět do své původní rodiny, než je vyřešena jejich rodinná situace, případně aby co nejlépe zvládly přechod do systému NRP. Umožňujeme co nejširší kontakt dítěte s biologickou rodinou, s kamarády dítěte. Kontakt je osobní (návštěvy v zařízení, procházky venku, pobyty v rodině), písemný i telefonický.

Náš přístup je multidisciplinární (spolupracujeme s dalšími odborníky a organizacemi, účastníme se případových konferencí) a také individuální (vycházíme ze situace a potřeb každého dítěte samostatně).  Respektujeme vždy volbu a přání dítěte, podporujeme dítě v rozvoji samostatnosti.

Naše péče o děti je komplexní. Rodičům i dětem je poskytováno poradenství a nabízena spolupráce s cílem maximálně zlepšit jejich situaci a napomoci návratu dítěte do rodiny.

Pokud se děti nemohou vrátit zpět do původní nebo širší rodiny, ZDVOP Klokánek spolupracuje s příslušnými úřady na citlivém přechodu dítěte do rodiny náhradní, v krajním případně do zařízení poskytující dlouhodobou péči.

 

Děti mohou být do Klokánku  umístěny:

  • na žádost rodiče

  • na žádost samotného dítěte ( i bez souhlasu rodiče)

  • na žádost oddělení sociálně-právní ochrany dítěte příslušného Magistrátu či Městského úřadu

  • na základě soudního rozhodnutí

 

 

 Informace pro děti ...

Co je Klokánek ?

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc FOD Klokánek je určeno pro děti, které se ocitly v náročné životní situaci - například se bojí jít domů, protože se rodiče hádají nebo se bojí tvrdého trestu. Děti sem také přicházejí, pokud rodiče ztratí bydlení. Někdy se také stane, že například táta, maminka nebo jiný rodinný příslušník (babička, děda a podobně), který má děti na starosti, náhle onemocní , musí jít na operaci a pokud se nenajde nikdo jiný v rodině, kdo by se o dítě postaral, pak může také bydlet na nějakou chvíli v Klokánku. V Klokánku jsou děti úplně malé ( miminka), děti, které chodí do školky, školáci i "velké" (až 17 leté) děti.

Potřebuješ pomoci?

Cítíš se sám/ sama? Ubližuje ti někdo ? Potřebuješ pomoc? Ubližuješ sám/sama sobě? Máš z něčeho strach ? Neboj se nám ozvat.

- můžeš nám kdykoli i anonymně napsat na náš e- mail  anebo nám  můžeš  zavolat.

Jak to v Klokánku vypadá:

Děti jsou ubytovány v bytech  1+2 nebo 1+3, kde je velká obývací kuchyně s televizí,nebo obývací pokoj s televizí a kuchyně zvlášť, dále jeden nebo dva dětské pokoje, chodba se skříněmi, koupelna a záchod.  V každém bytě se vaří, i děti mohou pomáhat a naučit se vařit jednoduchá i složitější jídla.

Kdo o děti v Klokánku pečuje:

V každém bytě se starají o děti dvě "tety", střídají se vždy po týdnu. "Teta"  spí  v "obýváku" bytu, stará se o děti celý týden - vaří, uklízí, chodí nakupovat, dělá s dětmi úkoly do školy, povídá si s nimi a hraje si s nimi, chodí s nimi ven - na výlety, do obchodu, do kina na koupaliště, atd.

Kromě opatrovatelek - "tet"  dětem pomáhá ještě psycholog ( pokud je něco trápí a potřebují si o tom popovídat),  jsou tu sociální pracovnice, které vyjednávají různé úřední věci  a mohou i radit rodičům.

Jak děti v Klokánku tráví volný čas:

V Klokánku děti žijí tak, jako by byly u nějakých známých či příbuzných v rodině - chodí do školy ( pokud je to možné, chodí dál do "své" školy , do které chodily, než přišly do Klokánku), mohou chodit samostatně na vycházky, pokud to jejich rodiče dovolí, některé děti také tráví víkendy a volný čas se svojí rodinou. Děti také chodí do zájmových kroužků a do sportovních oddílů - podle zájmu.

Jakým způsobem je péče o děti v Klokánku hrazena:

Pobyt dítěte v zařízení je hrazen z více zdrojů -  největší část nákladů je poskytována ze státního rozpočtu ( necelé 2/3). Dalším zdrojem jsou sponzorské dary a další příspěvky. Každý z rodičů, pokud má dítě v péči, je  povinen přispívat určitou částkou na pobyt dítěte v zařízení Klokánek. Částka se vypočítává individuálně dle věku dítěte a počtu dnů strávených v Klokánku o konkrétní výši úhrady jsou rodiče informováni při podpisu smlouvy u příjmu dítěte do zařízení.