15RIZIKOVÉ, HAVARIJNÍ  A NOUZOVÉ SITUACE

15a) Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně definovány rizikové, havarijní a nouzové situace a postup při jejich řešení, s nimiž prokazatelně seznámí zaměstnance. S těmito postupy jsou v nezbytném rozsahu seznámeny přiměřeným způsobem i umístěné děti, jejich rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte a další osoby dítěti příbuzné nebo blízké.

­­­­­­­­­­Rizikové, havarijní a nouzové situace jsou takové situace, při kterých je ohroženo zdraví, zdravý vývoj, případně život svěřených dětí anebo zaměstnanců ZDVOP. K těmto situacím dochází náhle, přesto je třeba s nimi počítat a být na ně připraven. Formy přípravy jsou preventivní opatření, dostatečná osvěta, proškolení všech zaměstnanců, přiměřeně věku také dětí např. formou hry.

Rizikové situace ve ZDVOP Klokánek:

U dítěte: lhaní, záškoláctví, agrese, šikana, vandalismus, závislosti, krádeže, rizikové sexuální chování, gambling, možnost importu parazitů (vši, blechy, štěnice, zákožka svrabová), sebepoškozování, sebevražedné sklony.

Postup při jejich řešení:

 • Zvýšený dohled nad dětmi s rizikovým chováním x dodržování práv dítěte na soukromí. Psychologická podpora dítěte, supervize u sloužící tety. U dětí se sklony k sebepoškozování a sebevražednými sklony okamžitá zdravotnická intervence, hospitalizace v příslušném zařízení.
 • Zvýšený dohled u dětí, které nově přichází anebo se vrací z propustky či dovolenky u rodičů, prevence importu parazitů do zařízení x dodržování práv dítěte na soukromí. Dítěti je třeba citlivě anebo v žertu vysvětlit, že je důležité zbavit ho všech parazitů a nepřenášet je dál mezi ostatní děti a prostor zařízení.  

U zákonného zástupce: lhaní, agrese, vandalismus, závislosti, krádeže, rizikový zdravotní stav, žloutenka typu C, HIV  - možnost importu parazitů (vši, blechy, štěnice, zákožka svrabová).

Postup při jejich řešení:

 • Zvýšený dohled nad rodiči s rizikovým chováním, asistence další dospělé, minimalizování možností, kdy by se rodiče měli možnost ve ZDVOP dopustit rizikového chování, případně prostory ZDVOP kontaminovat parazity použitím desinfekčních a desinsekčních prostředků.
 • Pokud rodič trpí nebo je ohrožen nějakou infekční chorobounávštěvy ve ZDVOP do doby, než je toto nebezpečí odvráceno.

U zaměstnanců ZDVOP: Syndrom vyhoření. Náhlá nemoc, úraz.

Postup při jejich řešení:

 • Pravidelné čerpání dovolené na zotavenou. Supervize.
 • V případě nenadálých zdravotních potíží, zaměstnanec okamžitě informuje ostatní pracovníky, kteří mu dle svých možností poskytnou pomoc a přivolají odbornou lékařskou pomoc. (Na pracovišti je dostupná lékárnička).

Havarijní a nouzové situace ve ZDVOP Klokánek

Nouzová nebo havarijní situace je taková mimořádná událost, která zásadně vybočuje z běžného provozu a činnosti a musí se okamžitě řešit.

Havarijní situace jsou události týkající se provozu organizace, které jsou spojené s ohněm, vodou, plynem.

Nouzové situace jsou další mimořádné události týkající se osob a majetku (úraz, krádež).

Každý je povinen jednat a chovat se tak, aby nezapříčinil vznik mimořádné události.

Prevence nouzových a havarijních situací

 • Zaměstnanci i děti dodržují zákaz kouření v prostorách organizace.
 • Zaměstnanci i děti nemanipulují s uzávěry plynu, vody a elektřiny.

 

Podrobné informace, jak jednat v případě havarijních situací, jsou zachyceny v dokumentech, ZDVOP:

 • Požární ochrana
 • Evakuační plán ( manuál)
 • BOZP ( manuál)
 • Hygienický řád
 • Traumatologický plán

 

V případě, že kdokoliv z dětí či zaměstnanců ZDVOP  zpozoruje vznik mimořádné události, informuje o tom ředitele zařízení, případně jeho zástupce, pokud je situace akutní, přivolá příslušnou záchrannou složku (policie ČR tel. 158, záchranná služba tel. 155, hasičský sbor tel. 150) nebo kontaktuje integrovaný záchranný systém tel. 112.

Vždy je prvořadá záchrana lidských životů a ochrana zdraví osob před ochranou majetku.

Zřizovatel i ZDVOP zajišťuje, že s postupy jsou odpovídajícím způsobem seznámeni všichni pracovníci a jsou vytvořeny podmínky, aby byli schopni postupy použít.

Při přijetí jsou v nezbytném rozsahu přiměřeným způsobem informováni i umístěné děti, jejich rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu a další osoby dítěti příbuzné nebo blízké.