4b)

4b) Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem pravidla
a postupy jím vytvořené za účelem naplnění těchto standardů kvality sociálně-právní ochrany.

ZDVOP Klokánek informuje o své činnosti a způsobu péče o děti prostřednictvím elektronických i tištěných médií:

Elektronická média:

  • O zřizovateli Klokánků, Fondu ohrožených dětí, jeho historii, poslání  aktuálních poměrech lze získat informace na webové stránce: www.fod.cz.
  • O činnosti Klokánku v Teplicích, jeho historii, způsobech činnosti, fotodokumentaci, pomáhajících institucí, právnických a fyzických osob
    a zejména kontaktů na pracovníky informuje veřejnost webová stránka: www.klokanekteplice.cz.
  • O denním životě, významnějších událostech a úspěších dětí a zaměstnanců Klokánku informuje ZDVOP Klokánek Teplice své zájemce na facebookovém profilu: https://m.facebook.com/KlokanekTeplice/.

 

Tištěná média:

  • Informační letáky – příloha č. 3 -  jsou pro zájemce k dispozici na odděleních SPOD nejbližších obcí s rozšířenou působností, také v ordinacích dětských lékařů, v pedagogicko-psychologických poradnách, ve školských i předškolních zařízeních, v nízkoprahových klubech a v dalších spolupracujících neziskových organizacích, jako jsou azylové domy. 

Další možnosti získávání informací:

  • Telefonický dotaz,
  • Osobní rozhovor ve ZDVOP Klokánek.

Informace poskytuje ZDVOP zájemci takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby byly srozumitelné a zájemce se mohl rozhodnout, zda pomoci ze strany ZDVOP  využije či nikoli.

Jestliže se do ZDVOP Klokánek dostaví pro informace nezl. dítě, tyto vždy podáváme s ohledem na věk a vyspělost dítěte, případně osob ( většinou kamarádů), které s dítětem přichází, doprovází jej.

  • Číslo pohotovostního telefonu 724 567 561 je veřejně přístupné a objevuje se na všech informačních materiálech zařízení. Pohotovostní telefon je k dispozici 24 hodin/denně  a má jej zpravidla na starost ředitel zařízení nebo jeho zástupce. V době nemoci, dovolené apod. se předává telefon sociálnímu pracovníkovi.